Печат

Документи на училището за учебна година 2014/2015

1 Годишен план
2 Училищен правилник
3 Годишен план
за работата по квалификация на педагогическите специалисти
4 Правилник
за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
5 Правилник
за вътрешния трудов ред