Пази горите от пожар

SWF file not found. Please check the path.

Документи


Документи
Седмична програма първи срок 2016/2017 учебна година Печат

I клас II клас III клас IV клас

V клас VI клас VII клас VIII клас

IX клас X клас XI клас XII клас

 
Учебни планове Печат
  1. Учебен план начален етап
  2. Учебен план прогимназиален етап
  3. Учебен план чуждоезиков профил - английски
  4. Учебен план чуждоезиков профил - испански
  5. Учебен план технологичен - информационни технологии
 
Печат

Документи на училището за учебна година 2014/2015

1 Годишен план
2 Училищен правилник
3 Годишен план
за работата по квалификация на педагогическите специалисти
4 Правилник
за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд
5 Правилник
за вътрешния трудов ред
 


Мисъл на момента

Животът е пътуване, животът е приключение, в което надеждата, упорството, вярата и
добротата са нашият пътеводител.